Letná škola bez skúšania

54

Od polovice augusta bolo vo vybraných triedach našej školy živo. Pani učiteľky druhého stupňa pripravili pre 36 žiakov II. stupňa zaujímavý letný program vyučovania. Nebolo to tradičné vyučovanie, kde sa vysvetľuje učivo a skúša. Výučba prebiehala prostredníctvom osobných skúseností a zážitkov. Napríklad vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra bol poňatý rozprávkovo. Rozprávkové príbehy sa nielen čítali, ale prezentovali aj nemo – žiaci predvádzali pantomímu a snažili sa tak zahrať postavy, ktoré v rozprávkach vystupujú. Na rozprávkovú tému pripravila pani učiteľka aj hru so slovami, ktoré bolo treba identifikovať. O literárnu tvorbu sa snažili aj samotní žiaci. Tvorili príbehy podľa vlastnej fantázie, dokonca sa na chvíľu stali poetmi a vymýšľali básne na nie
jednoduchú tému – baníctvo. V rámci predmetu geografia a predmetu regionálna výchova sa žiaci vybrali na potulky okresom Veľký Krtíš. Navštívili Hrad Modrý Kameň, a tiež evanjelický kostol, kde im pán farár poskytol zaujímavé informácie. Ba dovolil im zahrať na organe a vojsť do kostolnej veže. K poznatkom, ktoré žiaci získali osobnou návštevou, pridali informácie a obrázky z internetu. Takto vytvorili myšlienkovú mapu, do ktorej boli okrem Veľkého Krtíša a Modrého Kameňa zahrnuté aj obce Hrušov a Dolná Strehová. Myšlienkové mapy boli častým výstupom poznávacích aktivít. Prostredníctvom nich usporiadali získané informácie do systému, ľahšie si osvojili asociácie a vizuálne vnemy im umožnili jednoduchšie zapamätanie si poznatkov. Podobne spracovali aj učivo z dejepisu – tému 1. svetová vojna. Počas Letnej školy sa nezabudlo ani na precvičovanie anglického jazyka. Aj tu poskytli dobrú službu rozprávky. Tentoraz formou divadelného predstavenia. Žiaci prostredníctvom divadelných postavičiek, nazývaných javajky, či maňušky, odohrali rozprávkový príbeh. V ďalšej aktivite si žiaci „otvorili“ obchod so zeleninou a ovocím. Zelenine a ovociu priraďovali anglické výrazy, zamerali sa nielen na správnosť pomenovania, ale aj na výslovnosť. Obchod so zeleninou a ovocím bol výbornou učebnou pomôckou nielen pre anglický jazyk, ale aj na matematiku, kde sa počítalo množstvo alebo fyziku, pri zisťovaní hmotnosti. Zaujímavým a poučným zážitkom bola návšteva včelárov zo včelej farmy Katka v Leseniciach. Manželia Babkovci prišli žiakom porozprávať o živote včiel. Tento nenápadný hmyz je pre človeka nesmierne užitočný a potrebný. Hoci chov včiel nie je v súčasnosti veľmi atraktívna a prosperujúca činnosť, včelie produkty patria k veľmi kvalitným prírodným produktom a majú pre zdravie človeka veľa benefitov. Žiaci mohli priamo v škole ochutnať viac druhov medu, ktorý včelári priniesli. Ako pozorní a aktívni poslucháči si balenie medového medvedíka odniesli aj domov.

Taká bola Letná škola – bez skúšania a známok, no ponúkla veľa príležitostí získať nové užitočné aj zaujímavé informácie. Vyučovacie predmety sa spájali do jedného poznávacieho celku, o informáciách sa diskutovalo, žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory, a tiež prejaviť svoju kreativitu. Najlepšie si človek zapamätá to, čo sám prežije, v tomto duchu pani učiteľky pripravili program svojich učebných blokov a snažili sa, o čo najväčšiu aktivitu samotných žiakov. Letná škola splnila svoj zámer. V týchto dňoch začína nový školský rok, nástup týchto detí do školy bude menej stresujúci, keďže už malú „rozcvičku“ absolvovali práve v Letnej škole.

– KOLOMAN CICKO –